ر: رعایت احترام به مشتری
س: سودآوری پایدار
پ: پایداری و ثبات در ارائه خدمات با کیفیت
ی: یکدلی و یکرنگی سازمانی
ن: نوآوری و خلاقیت مستمر
ا: احترام به شان و ارزش های نیروی انسانی