• • قیمت ترافیک داخلی وب‌ سایت‌ های منتخب ایران (لیست وب سایت های منتخب) به صورت نیم ‌بها (۵۰ درصد ترافیک اینترنت بین‌الملل) محاسبه می شود.
  • • به هزینه‌های بالا، مبلغ ۹%مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
  • • با توجه به مصوبه ۱۸۱ کمیسیون تتنظیم مقررات و ارتباطات ضریب اشتراک سرویس ها ۱ به ۸ میباشد
  • • بر اساس مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۵۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،حجم مصرفی کاربران براساس مجموع ترافیک ارسال (آپلود) و دریافت (دانلود) محاسبه خواهد شد
  • • خرید ترافیک اضافه تنها با انتخاب بسته های ترافیکی امکان‌پذیر است
  • • انتقال ترافیک پایه هر دوره به دوره بعد امکان پذیر نیست، مگر مواردی مانند ترافیک اضافه خریداری شده یا هدیه باشد.
  • • هزینه ی راه اندازی و نصب این سرویس ها ۱۵٫۰۰۰ تومان است
  • • هزینه دایری و جمع آوری خطوط مشترکین مبلغ ۵٫۰۰۰ تومان است که به قیمت های بالا افزوده خواهد شد.