تعرفه سرویس ها

سرعت ارسال و دریافت

ترافیک پایه

دوره سرویس ( ماه )

هزینه اشتراک ( ریال )

تخفیف دوره

هزینه قابل پرداخت ( ریال )

Upto ۵ Mbps

۲G

۱

۵۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

Upto ۵ Mbps

۶G

۳

۱۵۰,۰۰۰

%۳

۱۴۵,۵۰۰

Upto ۵ Mbps

۱۲G

۶

۳۰۰,۰۰۰

%۷

۲۷۹,۰۰۰

Upto ۵ Mbps

۲۴G

۱۲

۶۰۰,۰۰۰

%۱۲

۵۲۸,۰۰۰

Upto ۱۰ Mbps

۲G

۱

۱۰۰,۰۰۰

%۰

۱۰۰,۰۰۰

Upto ۱۰ Mbps

۶G

۳

۳۰۰,۰۰۰

%۳

۲۹۱,۰۰۰

Upto ۱۰ Mbps

۱۲G

۶

۶۰۰,۰۰۰

%۷

۵۵۸,۰۰۰

Upto ۱۰ Mbps

۲۴G

۱۲

۱,۲۰۰,۰۰۰

%۱۲

۱,۰۵۶,۰۰۰

Upto ۱۵ Mbps

۲G

۱

۱۵۰,۰۰۰

%۰

۱۵۰,۰۰۰

Upto ۱۵ Mbps

۶G

۳

۴۵۰,۰۰۰

%۳

۴۳۶۵۰۰

Upto ۱۵ Mbps

۱۲G

۶

۹۰۰,۰۰۰

%۷

۸۳۷,۰۰۰

Upto ۱۵ Mbps

۲۴G

۱۲

۱,۸۰۰,۰۰۰

%۱۲

۱,۵۸۴,۰۰۰

Upto ۳۰ Mbps

۲G

۱

۳۰۰,۰۰۰

%۰

۳۰۰,۰۰۰

Upto ۳۰ Mbps

۶G

۳

۹۰۰,۰۰۰

%۳

۸۷۳,۰۰۰

Upto ۳۰ Mbps

۱۲G

۶

۱,۸۰۰,۰۰۰

%۷

۱,۶۷۴,۰۰۰

Upto ۳۰ Mbps

۲۴G

۱۲

۳,۶۰۰,۰۰۰

%۱۲

۳,۱۶۸,۰۰۰

Upto ۶۰ Mbps

۲G

۱

۴۰۰,۰۰۰

%۰

۴۰۰,۰۰۰

Upto ۶۰ Mbps

۶G

۳

۱,۲۰۰,۰۰۰

%۳

۱,۱۶۴,۰۰۰

Upto ۶۰ Mbps

۱۲G

۶

۲,۴۰۰,۰۰۰

%۷

۲,۲۳۲,۰۰۰

Upto ۶۰ Mbps

۲۴G

۱۲

۴,۸۰۰,۰۰۰

%۱۲

۴,۲۲۴,۰۰۰

تعرفه بسته های ترافیک اضافه
 • ردیف
 • بسته ترافیک اضافه
 • بابت هر گیگ (ریال)
 • ۱
 • ۱ GB
 • ۳۰،۰۰۰    
 • ۲
 • ۵ GB
 • ۱۱۰،۰۰۰  
 • ۳
 • ۱۰ GB
 • ۲۲۰،۰۰۰  
 • ۴
 • ۲۰ GB
 • ۳۶۰،۰۰۰  
 • ۵
 • ۴۰ GB
 • ۶۰۰،۰۰۰  
 • ۶
 • ۷۰ GB
 • ۱،۰۵۰،۰۰۰
 • ۷
 • ۱۰۰ GB
 • ۱،۵۰۰،۰۰۰
 • • قیمت ترافیک داخلی وب‌ سایت‌ های منتخب ایران (لیست وب سایت های منتخب) به صورت نیم ‌بها (۵۰ درصد ترافیک اینترنت بین‌الملل) محاسبه می شود.
 • • به هزینه‌های بالا، مبلغ ۹%مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • • با توجه به مصوبه ۱۸۱ کمیسیون تتنظیم مقررات و ارتباطات ضریب اشتراک سرویس ها ۱ به ۸ میباشد
 • • بر اساس مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۵۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،حجم مصرفی کاربران براساس مجموع ترافیک ارسال (آپلود) و دریافت (دانلود) محاسبه خواهد شد
 • • خرید ترافیک اضافه تنها با انتخاب بسته های ترافیکی امکان‌پذیر است
 • • انتقال ترافیک پایه هر دوره به دوره بعد امکان پذیر نیست، مگر مواردی مانند ترافیک اضافه خریداری شده یا هدیه باشد.
 • • هزینه ی راه اندازی و نصب این سرویس ها ۱۵٫۰۰۰ تومان است
 • • هزینه دایری و جمع آوری خطوط مشترکین مبلغ ۵٫۰۰۰ تومان است که به قیمت های بالا افزوده خواهد شد.