– سال ۱۳۸۲: مجوز ISP به شماره ۳۶۷۳۶/۶/۵/۱۰۳

– سال ۱۳۸۷: مجوز ISDP به شماره ۱۰۵-۱۶-۱۲ در استان تهران

– سال ۱۳۹۲: مجوز ISDP به شماره ۱۱۱-۴۰-۱۲ در استان البرز

– سال ۱۳۹۲: مجوز ISDP به شماره ١١٦-٢٥-۱۲ در استان فارس

– سال ۱۳۹۴ : مجوز FCP به شماره ۱۸-۹۴-۱۰۰ به صورت کشوری

 

مجوز FCP

این پروانه امکان ارائه هرگونه خدمت ارتباطی و انتقال داده بر بستر شبكه از قبيل خدمات دسترسی به اينترنت پرسرعت، دسترسی به شبكه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن؛ توزيع و فروش پهنای باند اينترنت و انتقال و شبكه های اختصاصی، ارائه خدمات صوتی، تصويری، متنی و داده ای و انواع خدمات محتوايی و ارزش افزوده در چارچوب قوانين و مقررات جاری كشور می باشد، شایان ذکر است، این پروانه بصورت محدوده فعالیت کشوری تصویب، و جایگزین پروانه های قبلی گردید.

معیارهای در بر گیرنده ی شاخص های کیفیت

با عنایت به بند ۶ چارچوب قرارداد مشترکین ارسال شده و بند های ۲۰-۸ و ۱۷-۱-۱۷ موافقت نامه پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، وضعیت شاخص های کیفیت خدمات ارائه شده در بازه زمانی سه ماهه به تفکیک نوع خدمات و در چارچوب مصوبات کمیسیون احصاء به شرح زیر اعلام می گردد:

گزارش سه ماهه دوم ۱۳۹۵