شرکت داده پردازی رسپینا، وظیفه خود می داند که از دریچه چشمان جامعه، خود را مورد ارزیابی قرار دهد تا با شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف خود از منظر جامعه، دین خود را  به بزرگترین “ذینفع” خود، به نحو احسن ادا نماید.

به همین منظور، خاضعانه سپاسگزاریم با عنایت و بذل اوقاتی از زمان خود، ما را در رسیدن به این هدف یاری فرمایید.

امید آنکه شرکت داده پردازی رسپینا، با مساعدت شما، بتواند مسیر تعالی را در نیل به یک سازمان “مسئول در قبال جامعه” طی نماید.