Respina-Health-Blog

شرکت داده پردازی رسپینا با تقدیم پک تغذیه سلامت به کارکنان و همکاران اعلام کرد: برنامه میان وعده سالم از سوی شرکت برای کارکنان هر دو هفته یکبار اجرا خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت داده پردازی رسپینا، از سوی شرکت مذکور در طبقات و واحد های مختلف رسپینا، سطل هایی برای جداسازی کاغذ های باطله در نظر گرفته شد تا هرچه بیشتر پیوند خود را با طبیعت و چرخه بازیافت، محکم تر کنیم. شایان ذکر است شرکت داده پردازی رسپینا طی یک درخواست دوستانه، همکاران رسپینایی را به تردد و استفاده از وسایل نقلیه عمومی و ترک دخانیات حداقل در یک روز هفته دعوت کرد.