هموطن عزیز،

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد رضایت شما را از وضعیت خدمات تلفن و اینترنت همراه و اینترنت ثابت ارزیابی کند. در صورت تمایل به آدرس http://survey.cra.ir مراجعه و در نظرسنجی شرکت فرمایید.

با تشکر،