تفاوت زیادی بین آنچه که یک رئیس را می سازد با آنچه که یک رهبر را می سازد وجود دارد. آنها تفاوت های رفتاری زیادی باهم دارند، روش های مدیریت متفاوتی را در پیش می گیرند، روابط متفاوتی دارند و تصمیمات متفاوتی اتخاذ می کنند.

یک رئیس در واقع مدیری است که همیشه زیر دستانی برای خود قائل است، در حالیکه یک رهبر، ماهیت گروه خود است که برای فرد فرد همکارانش انگیزش ایجاد می کند.

اینفوگرافیک زیر را ملاحظه کنید تا بطور کامل متوجه تفاوت های بین یک رهبر و یک رئیس شوید:

01

02

03

04

05

06

07

08

09
10

11