به اطلاع میرساند جلسه تقدیر از اعضای تیم آموزش، با حضور مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس صادقین برگزار گردید.

در این جلسه ضمن قدردانی جناب آقای مهندس صادقین از مشارکت موثر همکاران فعال در زمینه آموزش در سال ۹۶، ایشان در زمینه آموزش رهنمودهایی را مطرح نمودند که به اختصار عبارتست از:

“از طریق یادگیری انسان خود را مجددا خلق می نماید، به کمک یادگیری انسان قادر به انجام کارهایی می شود که پیش از آن هیچگاه برایش امکان پذیر نبوده است. ما همگی در اعماق وجودمان یک آموزنده هستیم، هیچکس نباید به یک نوزاد بیاموزد که یاد بگیرد، آنها با کنجکاوی ذاتی، استاد فراگیری هستند. امروزه توان یادگیری و به عمل در آوردن پرشتاب آموخته ها، بزرگترین امتیاز رقابتی را در اختیار افراد و نیز شرکت ها می گذارد.”/

IMG_2623