گزارش تصویری حضور نماینده رسپینا در هیأت همراه ریاست محترم جمهور در سفر به ایتالیا و فرانسه:

jQuery(function(){
jQuery(‘#search-2,#recent-posts-2,#categories-2,#parsidate_archive-2,#recent-comments-2’).remove();
});